POZNAŃ

T: 61 222 50 52

REGULAMIN CENTRUM ROZRYWKI MK BOWLING

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Osoby chcące przebywać na terenie centrum rozrywki oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
 2. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 3. Każdy użytkownik centrum rozrywki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem użytkowania poszczególnych stref rozrywkowych w obiekcie przed skorzystaniem z danych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu obiektu.
 4. Uznaje się, iż osoba korzystająca z produktów i usług Centrum Rozrywki MK Bowling zapoznała się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi i służb porządkowych mogą być proszone o opuszczenie obiektu.
 6. Osoby przebywające na terenie obiektu, nie korzystające z oferowanych usług mogą być proszone o opuszczenie obiektu.
 7. Osoby przebywające na terenie centrum rozrywki poza godzinami otwarcia mogą zostać poproszone o jego opuszczenie przez obsługę obiektu. Godziny otwarcia można znaleźć na stronie internetowej: https://www.mkbowling.pl/kontakt-poznan
 8. Centrum Rozrywki MK Bowling zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

- wnoszenia i spożywania alkoholu, i wszelkich produktów żywnościowych niezakupionych na terenie Centrum Rozrywki MK Bowling, pod rygorem niewpuszczenia lub usunięcia
z terenu obiektu,

- wstępu osobom, których stan wykazuje oznaki na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

- sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, wykazującym oznaki znacznego spożycia alkoholu, pod zastaw lub kredyt,

- sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży do lat 18,

- palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,

- wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów na terenie całego obiektu bez zgody managera lokalu,

- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

 1. Upoważniony członek personelu ma prawo upraszać się o pokazanie zawartości torebek plecaków lub innych części garderoby w przypadku podejrzenia o wnoszenie przedmiotów,
  o których mowa w punkcie 9 regulaminu. W przypadku niezastosowania się do zaleceń obsługi, centrum rozrywki zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu.
 2. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
 3. Wszelkie przypadki kradzieży lub celowego wyrządzenia szkód w centrum rozrywki będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
 4. Teren Centrum Rozrywki MK Bowling jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania
  z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu.
 5. Nagrania z monitoringu udostępniane są uprawnionym organom w celu przeprowadzenia odpowiednich postępowań.
 6. Centrum Rozrywki MK Bowling gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 7. Centrum rozrywki zastrzega sobie prawo do pobrania zastawu za sprzęt niezbędny do korzystania z gier (komplet bil i kijów do gry w bilard, komplet lotek do gry w darts, komplet krążków do gry w shuffle itd.). Wysokość zastawu dostępna u obsługi centrum.
 8. Dzieci do lat 18, nie korzystające z bowlingu, bilardu czy shuffle, mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 9. Grupy zorganizowane muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie centrum rozrywki. Opiekun grupy po wejściu na teren centrum rozrywki zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z stref rozrywki.
 10. Po godzinie 21.00 w lokalu mogą przebywać tylko osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 11. W lokalu istnieje obowiązek pozostawiania wierzchniego okrycia w szatni, w dniach
  i godzinach jej otwarcia.
 12. Do szatni przyjmowane jest tylko okrycie wierzchnie a za rzeczy w nim pozostawione Centrum Rozrywki MK Bowling nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Za zgubiony numerek pobierana jest opłata w wysokości 50 zł. Wszelkie reklamacje będą uwzględniane po okazaniu paragonu i numerka z szatni.
 14. W lokalu rozstawione są wieszaki, gdzie można pozostawić okrycia wierzchnie, kiedy szatnia pozostaje zamknięta. Za rzeczy pozostawione na wieszakach Centrum Rozrywki MK Bowling nie odpowiada.
 15. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z usług centrum rozrywki ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Centrum Rozrywki MK Bowling nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Gdy liczba osób na terenie centrum rozrywki równa będzie dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu, obsługa ma prawo odmówić wstępu ze względów bezpieczeństwa.
 17. Użytkownicy obiektu mają obowiązek zapoznania się z systemem ewakuacji i w razie konieczności dostosować się do niego. Szczegółowy plan ewakuacji budynku dostępny jest
  u obsługi centrum rozrywki.
 18. W całym lokalu obowiązuje zakaz hazardu i prowadzenia zakładów o stawki pieniężne.
 19. Centrum Rozrywki MK Bowling zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Rezerwacja torów bowlingowych

 1. Rezerwacja torów bowlingowych jest możliwa za pomocą strony internetowej https://www.mkbowling.pl/rezerwacje-poznan/rezerwacje-torow-poznan lub osobiście
  w lokalu po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej, numeru telefonu kontaktowego oraz uprzednim opłaceniu na podstawie wpłaty zadatku.
 2. Rezerwacje przyjmowane są na czas minimum 30min.
 3. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji
  i możliwość sprzedaży toru po upływie 15 min.
 4. Centrum Rozrywki MK Bowling nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych urządzeń bowlingowych.


Zasady korzystania z kręgielni

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do niniejszego regulaminu, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników obiektu.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 3. W strefie rozbiegu (przy jednym torze bowlingowym) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 4. Na jednym torze może jednocześnie grać do 8 osób.
 5. Kule do gry powinny znajdować się wyłącznie na podajniku.
 6. Gracze obowiązani są do korzystania wyłącznie z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi obiektu. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata.
 7. Instrukcja gry w bowling dostępna jest w formie drukowanej u obsługi obiektu oraz na stronie internetowej: https://www.mkbowling.pl/kregle
 8. Na terenie obiektu zabrania się:

- gry osobom wykazującym stan znacznego spożycia alkoholu,

- wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,

- dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,

- wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,

- wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,

- spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,

- niszczenia wyposażenia i urządzeń,

- wykonywania rzutu przy opuszczonym pługu

- rzucanie więcej niż jedną kulą jednocześnie

- samodzielnego ustawiania płotków pomocniczych dla dzieci (płotki służą do gry wyłącznie dzieciom do lat 8)

- nieobyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.

 1. Płotki pomocnicze służą do gry wyłącznie dzieciom do lat 8.
 2. Centrum rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prywatnych kul, butów i innego wyposażenia należącego do klientów.
 3. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obiektu.
 4. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 5. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

Rezerwacja stołów bilardowych

 1. Rezerwacja stołów bilardowych jest możliwa za pomocą strony internetowej https://www.mkbowling.pl/rezerwacje-poznan/rezerwacje-bilard-poznan lub osobiście
  w lokalu po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej, numeru telefonu kontaktowego oraz uprzednim opłaceniu na podstawie wpłaty zadatku.
 2. Rezerwacje przyjmowane są na czas minimum 30min.
 3. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji
  i możliwość sprzedaży stołu po upływie 15 min.
 4. Centrum Rozrywki MK Bowling nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych urządzeń bilardowych.

Zasady dotyczące korzystania z bilardu

 1. Ze stołów do gry w bilard można korzystać po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
 2. Z jednego stołu do gry w bilard mogą korzystać maksymalnie 4 osoby.
 3. Na 1 stół bilardowy przysługują 2 kije do gry w bilard.
 4. Pierwszeństwo do zajęcia stołu mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji.
 5. Instrukcja gry w bilard dostępna jest w formie drukowanej u obsługi obiektu oraz na stronie internetowej: https://www.mkbowling.pl/bilard
 6. Na stołach bilardowych obowiązuje zakaz stawiania jakichkolwiek przedmiotów oprócz wyposażenia niezbędnego do gry w bilard.
 7. Wysokość kar za zniszczony sprzęt do gry w bilard uzależniona jest od kosztów naprawy
  i ustalana indywidualnie.
 8. Centrum Rozrywki MK Bowling nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie kijów do gry
  w bilard lub jakiegokolwiek wyposażenia należącego do klienta.

Rezerwacja stołów shuffleboard

 1. Rezerwacja stołów shuffleboardowych jest możliwa za pomocą strony internetowej https://www.mkbowling.pl/rezerwacje-poznan/rezerwacje-bilard-poznan lub osobiście
  w lokalu po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej, numeru telefonu kontaktowego oraz uprzednim opłaceniu na podstawie wpłaty zadatku.
 2. Rezerwacje przyjmowane są na czas minimum 30min.
 3. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji
  i możliwość sprzedaży stołu po upływie 15 min.
 4. Centrum Rozrywki MK Bowling nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych urządzeń do gry w shuffleboard.

Zasady dotyczące korzystania z stołów shuffleboard

 1. Ze stołów do gry w shuffleboard można korzystać po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
  Z jednego stołu do gry w shuffle może korzystać maksymalnie 8 osób
 2. Na 1 stół shuffleboard przysługuje 6-8 krążków do gry.
 3. Pierwszeństwo do zajęcia stołu mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji.
 4. Na stołach shuffleboard obowiązuje zakaz stawiania jakichkolwiek przedmiotów oprócz wyposażenia niezbędnego do gry.
 5. Stół do gry w shuffle przygotowywany jest do użytkowania raz dziennie. Piasek, którym posypywany jest stół w celu zapewnienia odpowiedniej prędkości krążkom, uzupełniany jest na bieżąco oraz na indywidualną prośbę klienta.
 6. Instrukcja gry w shuffle dostępna jest w formie drukowanej u obsługi obiektu oraz na stronie internetowej: https://www.mkbowling.pl/shuffleboard-poznan
 7. Wysokość kar za zniszczony sprzęt do gry w shuffle uzależniona jest od kosztów naprawy
  i ustalana indywidualnie.
 8. Centrum Rozrywki MK Bowling nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie krążków do gry
  w shuffle lub jakiegokolwiek wyposażenia należącego do klienta.

Rezerwacja stolika/loży

 1. Rezerwacja stolika lub loży jest możliwa za pomocą strony internetowej https://www.mkbowling.pl/rezerwacje-poznan/rezerwacje-stolikow-poznan lub osobiście
  w lokalu po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej, numeru telefonu kontaktowego oraz uprzednim opłaceniu na podstawie wpłaty zadatku.
 2. Rezerwacje przyjmowane są na daną godzinę i obowiązują do końca dnia.
 3. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji
  i możliwość sprzedaży loży po upływie 15 min.
 4. Rezerwacja loży nie wyklucza obowiązku zakupienia biletów wstępu w dni, w które płatny wstęp obowiązuje.

POSTAWIENIA KOŃCOWE

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność
  w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. Centrum Rozrywki MK Bowling nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty.
 3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel można odebrać w biurze obiektu.
 4. Centrum Rozrywki MK BOWLING nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji korzystania z atrakcji oraz poleceń upoważnionego personelu.